Ekomuseum

Organisation

Rönneå - Möjligheternas å

Natur o Kulturvärden

Besöksmål

Dokument o Länkar

 

Natur- och kulturvärden i Rönneå med omgivningar

 

Vid Rönneåns början från Ringsjön finns vid Sjöholmen ett skogsparti söder om gamla stationen  som är relativt orört. Området är inventerat enligt Börje Drakenberg och Anders Linde, Skogsbiologerna AB  ”Naturvärdesbedömning av skogsmark”. Resultatet blev 27 poäng på en skala där 20 poäng betyder högt naturvärde, motsvarande nyckelbiotop. Det är nu klassats som nyckelbiotop av Skogsvårdsstyrelsen. Något västerut ligger Bjälköbacke med flera grova träd (jätteträd) av ek, bok och lind med ett flertal grova lågor (kullfallna träd).

 

Rönneå rinner sedan genom Rönneholms- och Ageröds mossar med ett rikt fågelliv. Här häckar grågås, trana, tidvis kungsfiskare och många andra, främst vadare . Det finns även många fornminnen med bl.a. bosättningar och fångstredskap från stenåldern. Ån är här rensad och rätad men borde återställas till sitt meandrande lopp.

 

Ån passerar sedan Rönneholms slott vilket är kulturhistoriskt intressant även om det gjorts stora förändringar på byggnaden. Biskop Absalon, Lund, har ägt området på 1200-talet och haft hästar på bete i ”Stodt hage” (Värlingegården). Inom området mellan växthuset och ån samt fram till Höörsvägen finns ett 15-tal grova träd med en diameter överstigande 1 meter.

 

Vid Hasslebro börjar ett mycket fint kultur/naturområde med stor mångfald. Kommunens största ek med en omkrets på 6,30 meter växer här. Den är fridlyst. Mellan Gustavslund och ån finns ett fint skogsområde med evighetsmärkta träd

 

Väster om Gustavslund finns ett mycket värdefullt naturområde med björk- och ekhage, alkärr samt fälad med grova enar. Den har en typisk flora för ogödslad och orörd betesmark såsom starrgräs, slåtterfibbla, nattviol och andra orkidéer. Området är i behov av gallring och röjning.

 

Från Hasslerbro finns på ca en km av ån fem möllor med olika ålder och verkningssätt. Först Bromölla, som revs i början av 1900-talet. Sedan kommer Sågmöllan (öster om ån) som sågade bålar fram till 1917. Den är bland de sista i landet av den typen och är en verklig kulturskatt i stort behov av nytt halmtak och övrig upprustning. Mittemot ligger Bålamöllan med anor från minst 1600-talet. Även den i stort behov av underhåll. Nästa är Rönnemölla med kända anor från tidigt 1200-tal och troligen 1100-talet. Biskop Absalon har ägt den. Driften lades ned 1996 men den är fullt intakt och körs bl.a. vid ”Möllans dag”. Sist i raden ligger Stockamöllan, där det varit mölla och såg veterligen sedan 1600-talet och med samma släkt som ägare under 300 år. Under slutet av 1800-talet utvecklades en trä- och mekanisk industri och numera är det en truckindustri. Där finns ett intressant industrimuseum som speglar utvecklingen.

 

Naturen häromkring och vidare nedströms bjuder på stor mångfald. Öster om ån, när man passerat Bålamöllan och Sågmöllan, kommer man till en rullstensås med ädellövskog. Den har inte rörts under känd tid och här finns många grova träd, levande och döda. Samt en stor biologisk mångfald. Det är en upplevelserik promenadstig om ca två km fram till bron och affären. Rullstensåsen är klassad som nyckelbiotop av Skogsvårdsstyrelsen.

 

 

Vidare längs ån finns Stenbocksstenen som påminner om platsen där Stenbocks arme vadade över Rönneå år 1710. Stenen är rest vid den höga brant som sträcker sig från bron vid Stockamöllan till bron vid Bögerup. I branterna finns en riklig örtflora med t.ex. ramslök orkidéer, myskmadra, tandört m.fl. samt en relativt orörd ädellövskog. Ädellövskogen är inventerad enligt ”Naturvärdesbedömning av skogsmark” till 25 poäng. Här finns också omväxlande möjligheter till promenadstigar från 2 till 10 km. Till naturupplevelserna får också räknas ”Lilla Skäralid” vid Gunnaröds gård och ravinen i Kolebäcken samt ädellövskogen på Klockaregården, vilken ägs av Lunds stift, Egendomsnämnden.

 

Sedan följer en mer påverkad sträcka ner till Brostugan vid Södra Hultseröd där naturreservatet (Natura 2000 område) Billinge mölla tar vid. Möllan fanns här åtminstone vid 1700 talets mitt och utgör ett rikt natur- och kulturområde. Efter detta ligger ett område med liknande kvalitéer. Området betas och inga omedelbara hot finns.

 

Vidare längs åns meandrande lopps västra strand sluttar marken starkt. Här på en lång sträcka kring Billabäck växer en värdefull ädellövskog på sluttningen och längs ån och dess i stort sett opåverkade mader. Här finns även torräng med bl.a. sommarkynne och i en grusbrant en stor koloni med backsvalor. I sluttningarna vid båda sidor finns flera jätteträd och vid Dalen ett nyckelbiotopområde.

 

Väster om vägen mot Billinge skog finns Fångeröds mosse. Den är Eslövs enda relativt opåverkade mosse, av en typ som förekommer i norra Skåne, med ängsull, begynnande björkinvandring och gungfly. Vid mossens sydvästsida reser sig en ekklädd ås av basalt.

 

Från Dalen förbi Ådala fram till kommungränsen ar det också ganska opåverkat med stora naturvärden samt ett av de få områden i kommunen som kan betecknas som tyst område utan störande ljud från trafik och industri. Klippans kommun tar här vid och i närheten av ån finns Eneskogen, Natthall, Djupadal, Forestad och bäck med bl.a. flodpärlmusslor.

 

Ur geologisk synpunkt är Rönneådalen vid Stockamöllan särskilt intressant. För ca 400 millioner år sedan skedde en kraftig sättning i jordskorpan så att området i sydväst sjönk hundratals meter. Det var vad som kallas Ringsjöförkastningen. Den sträcker sig upp mot Helsingborgshållet och ner mot Andrarum. Området som sjönk täcktes av havet och leriga avlagringar bildades. Egentligen är det denna linje som utgör gräns mellan skandinaviska urbergsmassivet (Fennoskandia) och mellaneuropeiska sedimentråget och på så sätt bildar gräns mellan Europa och Norden. Senare har det förekommit sättningar i jordskorpan så att även området i norr varit överlagrat av sediment. På så sätt har bl.a. kaolinet varit överlagrat så att det inte kunnat sköljas bort vid senare omvälvningar i jordens historia.

 

 

Startsida