Ekomuseum

Organisation

Rönneå - Möjligheternas å

Natur o Kulturvärden

Besöksmål

Dokument o Länkar

Rönneå – möjligheternas å.

 

Rönneå har det näst största avrinningsområdet i Skåne. Totalt upptar området 1897 kvadratkilometer, varav Ringsjöarna med tillrinningsområde upptar ca 395 km2.) Sjöarealen inom hela avrinningsområdet utgör ca 3% eller 62km2. Ringsjöarna utgör här den dominerade utan med 39 km2. De största biflödena till Rönneå är Rösssjöholmsån, Bäljane å och Pinnån, nämnda i fallande storleksordning.

 

Stora förändringar av landskapet och landskapets utnyttjande har skett inom Rönneåns avrinningsområde under de senaste århundradena. Vad gäller vattendragen, sjöarna och myrarna har den mest dramatiska förändringen skett sedan 1800-talets mitt. Befolkningsutvecklingen under 1800-talet krävde att mer odlingsbar mark kunde tas i anspråk. Detta ledde bl a till att våta marker dikades ut och att vatten ståndet i många sjöar sänktes. För Ringsjöarnas del var sänkningen  1.5 meter. Efter hand som det moderna jordbruket gjort sitt intåg har allt större arealer dikats och sedan täckdikats. Många mindre vattendrag har omförts till underjordiska kulvertar och många andra vattendrag har rättats ut. Även inom skogs- och myrmarksområdena har utdikningar skett, antingen för att förbättra tillväxtbetingelserna för skogen eller för att kunna utvinna torv.

 

Rönneåns avrinningsområde ligger i gränsen mellan den näringsfattiga urbergsbygden och de rikare kalkområdena som präglar de skånska slättområdena. Pga. en mycket varierad geomorfologi och skiftande geologiskt underlag är variationsrikedomen i naturmiljöer mycket stor i området. Här finns allt från sura och näringsfattiga skogsbäckar till mer eller mindre övergödda jordbruksdiken och meandrande slättåar.

 

Det djur- och växtliv som är knutet till vattenmiljöerna har varit föremål för ett stort antal inventeringar. Med etta är det dock inte sagt att kunskapen om livet i vattnen är fullödig utan fortfarande är delar av vattensystemet dåligt känt. När det gäller enskilda organismgrupper är kunskapen i många fall mycket liten.

 

Till vattensystemets mera välkända fauna hör de havsvandrande laxfiskarna, som går upp och leker i vattensystemet. I Skåne finns bara naturliga laxstammar i Rönne å och i det angränsande vattensystemet Stensån.

 

Av ryggradslösa djur bör flodpärlmusslan nämnas, som i ett biflöde till Rönneå har en av sina få kvarvarnade lokaler i Skåne. Ytterligare en rad andra mer eller mindre sällsynta ryggradslösa djur tex. insekter, förekommer i vattensystemet men här är kunskapsunderlaget bristfälligt. Flera arter, såsom musslor, skalbaggar och nattsländor är uppsatt på den s k ” röda listan” över hotade arter. ( Ekolgogruppen 1995)

Startsida