Ekomuseum

Organisation

Rönneå - Möjligheternas å

Natur o Kulturvärden

Besöksmål

Dokument o Länkar

Ekomuseum – Rönneå dalgång

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKOMUSEUM

Ett ekomuseum beskrivs ofta som ett museum utan tak och väggar och utan samlingar. Eko kommer från grekiskans oikos = hem; bygd. Det handlar alltså om bygden, landskapet som det är och hur det utvecklats genom mänskliga aktiviteter. Ett ekomuseum kan vara stort eller litet, men syftet är detsamma: att förstå bygdens utveckling, sprida kunskaper och få igång diskussioner om landskapet och framtiden. Tonvikten ligger på natur och kultur

SYFTE

Genom ett helhetsperspektiv på området skapa förutsättningar för att natur och kulturvärden skyddas och utvecklas. Att skapa ett ekomuseum av hela Rönneås avrinningsområde inom Eslövs och Höörs kommuner. Ett ekomuseum där kommuner, föreningar, markägare och näringsliv i positiv anda samverkar för att ta tillvara, skydda och utveckla de kvalitéer som finns i form av natur, kultur, fritid och näringsliv.

Startsida